Detecció d’incendis

Detecció d’incendis

Detectar un incendi es la fase inicial , per evitar cualsevol dany.
Els sistemes de detecció d’incendis són uns mitjans molt eficaços per protegir-nos.
Per aixó es important que els detectors compleixin la major part de superficie possible de la propietat.
Així com assegurarse de la seva correcta instal.lació i el seu corresponent manteniment