Grups a pressió

Grups a pressió

Els grups de pressió es destinen al subministrament automàtic d’aigua a pressió.
Aquest grup de bombardeig principal ha de respondre a les exigències de cabal i pressió d’aigua requerits pels sistemes de protecció contra incendis.
D’aquesta manera, el grup de bombament auxiliar servirà únicament per mantenir, de forma automàtica, la instal·lació a una pressió de rang constant, responent a les variacions de pressió de la xarxa general contra incendis